Interventies en Counseling

Verzuimbegeleiding en werkhervatting:

 

 

Spoor 1 en spoor 2 Wet Verbetering Poortwachter

Naast individuele begeleiding bij mentale klachten, kan het soms ook nodig zijn om te werken aan  verzuimbegeleiding. Voor mensen die dreigen uit te vallen of al uitgevallen zijn, en die terug aan het werk willen of moeten kan het heel belangrijk zijn dat er persoonlijke begeleiding bij de terugkeer naar werk is. Samen met cliënt en leidinggevende of werkgever kan worden  onderzocht en besproken wat nodig is om weer aan de slag te kunnen of aan de slag te kunnen blijven.
Allereerst wordt in een intake de situatie uitvoerig besproken, dan wordt een stappenplan opgezet, in samenspraak met leidinggevende en/of werkgever.
Vervolgens wordt het stappenplan uitgevoerd. In persoonlijke gesprekken bespreken cliënt en psycholoog eventuele obstakels, moeilijkheden én oplossingen. Eenmaal terug in de oude (werk-)situatie is de mens snel geneigd zijn oude gedragspatronen weer op te pakken. Juist dit gedrag kan heel goed (mede) oorzaak zijn van de spanningen. We kijken welke oorzaken in de persoon of in de omgeving zitten, of een combinatie, en gaan heel gericht en concreet hiermee aan de slag.
Daarnaast kan in samenwerking met een arbeidsdeskundige activiteiten in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter worden ingezet. Vaak betekent dit terugkeer naar eigen werk, of ander werk bij de eigen werkgever, soms kan dit niet en moet uitgekeken worden naar ander werk, bij een eventuele nieuwe werkgever.  De begeleiding van de arbeidsdeskundige,  Peter Janssen Re-integratie & Arbeidsdeskundig Advies ( www. J-AA.nl), is daarbij onmisbaar.

 

 

Spoor 1 en 2 samenwerking arbeidsdeskundige

Het in kaart brengen van problemen en het bedenken en oefenen van ander gedrag en andere gedachtes is een gezamenlijke onderneming.
U leert anders tegen moeilijkheden aan te kijken en er anders mee om te gaan door middel van oefeningen en huiswerkopdrachten. Ook buiten de therapiezittingen werkt u actief aan uw herstel doordat de therapie zich richt op concrete problemen

 

Kwaliteits- en deskundigheidsbewaking

Ik beschouw het als onderdeel van mijn vak, mij regelmatig bij- en na te scholen en mijn handelen te toetsen door middel van intercollegiaal overleg, intervisie en supervisie. Dit kan betekenen dat ik aan u toestemming vraag om gegevens van een behandeling ten behoeve van intervisie of supervisie te bespreken, uiteraard anoniem. Ik heb hiervoor altijd uw schriftelijke toestemming nodig.
Lidmaatschap van beroepsverenigingen:
• NIP, lidnummer 89634

 

Rechten, plichten en klachten

Tijdens de intake zult u geïnformeerd worden over uw rechten en plichten.
Psychologen NIP zijn gebonden aan de beroepscode van hun beroepsvereniging (NIP). Het klachtrecht van een cliënt berust op deze beroepscode.

 

Bij het begeleiden van verzuim & werkhervatting wordt er een traject aangeboden: reïntegratie op de eigen werkplek.

Het voornaamste doel van dit traject is om bij verzuim de cliënt weer geleidelijk terug te geleiden naar de eigen werkplek. Er wordt samen met de cliënt gekeken naar de mogelijke oorzaken van het verzuim. Die oorzaken kunnen van allerlei aard zijn en zowel op het persoonlijke als het organisatievlak liggen. Veelal is de oorzaak een combinatie van deze factoren. Tijdens de intake wordt gezocht naar die oorzaken, teneinde ze op termijn te veranderen of te verbeteren.

Privacy

De inhoud van de persoonlijke problematiek van de cliënt wordt niet aan de werkgever medegedeeld. Slechts informatie die relevant is voor de werkhervatting, is onderwerp van gesprek. De bedrijfsarts heeft echter wel recht op meer informatie, maar deze heeft natuurlijk zijn beroepsgeheim. Alle informatie en gegevens die de psycholoog meedeelt aan de werkgever wordt besproken met de cliënt. Deze dient nadrukkelijk vooraf haar ⁄ zijn toestemming te geven voor de verstrekking ervan aan de werkgever.